Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

“Balder ” gämisi

11 Maý, 2019 ý.

“Balder ” gämisi

 

         Milli Liderimiziň öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň esasy ugry bolan “Açyk gapylar” syýasatynyň esasynda ýurdumyzyň daşary syýasaty güýçli depginde ösýär. Bu bolsa ýurdumyzyň daşary ýurtlar bilen söwda aragatnaşygyny saklamaga şeýle hem özara dost-doganlyk gatnaşyklaryny saklamaga giň ýol açýar. Häzirki wagtda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň açylyp ulanmaga berilmegi bilen daşary ýurtlardan gelýän gämileriň gatnawy barha artýar we özara söwda gatnaşyklarynyň gerimi has-da giňeýär. 2019–ýylyň 10-njy maýynda Gazagystan Respublikasynyň Aktau portundan Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň umumy ýükler terminalyna “Balder” gämisi bilen barit önümi gelip gowuşdy.