Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmençe Русский English
Türkmençe Русский English

Baş meýilnama 2025

Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menzili bilen “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyny baglanyşdyrýan täze ýokary tizlikli ulag ýolunyň ugrunda gurlan awtomobil estakadalaynyň ikisi hem ulag-aragatnaşyk ulgamynda ähmiýetli desgalar bolup durýar. 

“Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuny we Türkmen deňiz söwda flotuny ösdürmegiň 2025-nji ýyla çenli döwür üçin baş meýilnamasy” işlenip taýýarlanylanda syýahatçylyk ulgamy göz öňünde tutuldy. Bu resminama laýyklykda, Hazaryň kenarynda köpugurly gämi duralgalary, ýolagçy deňiz wokzaly we beýleki desgalary bolan täze deňiz terminallary bina edildi. 

Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklarynda deňiz arkaly ýük daşamalaryna möhüm orun berilýär. “Türkmenbaşynyň halkara deňiz portuny hem-de Türkmen deňiz söwda flotuny ösdürmegiň 2025-nji ýyla çenli döwür üçin Baş meýilnamasyna” laýyklykda Hazaryň kenarynda islendik görnüşdäki we dürli ýük göterijiligi bolan gämileri kabul etmäge ukyply köpugurly duralgalary bolan täze deňiz terminallary bina edildi. 

Degişlilikde, üstaşyr ýükleri işlemek we saklamak üçin ammarlary bolan hem-de eksport-import amallaryny ýerine ýetirmek üçin häzirki zaman logistik merkez dörediler. Bu ýerde şeýle hem deňiz gämilerini abatlaýan baza, ýolagçy deňiz wokzaly we beýleki desgalar bar. 

Bu ädimleriň hemmesi «2025-nji ýyla çenli Türkmenbaşy halkara deňiz menzilini we Türkmen deňiz söwda flotuny ösdürmegiň baş meýilnamasynyň» yzygiderli durmuşa geçirilýändiginiň güwänamasydyr. 

Içerki hem-de halkara ýolagçy we ýük gatnawlarynda wajyp ähmiýete eýe bolan ýurdumyzyň raýat awiasiýasynyň infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak hem-de tehniki taýdan enjamlaşdyrmak, ulag ulgamynda tapgyrlaýyn amala aşyrylýan giň göwrümli meýilnamalaryň aýrylmaz bölegi bolup durýar.